Lösa benbitar

Lösa benbitar i hästens leder upptäcks oftast vid rutinmässig röntgen av unghästar som görs inför försäljning eller inför att hästen ska sättas i träning. Benfragmentet sitter vanligen fast eller inkapslat men kan också ha lossnat helt. Hästen kan uppvisa symtom såsom en ökad ledfyllnad i den drabbade leden och ibland även hälta. Ofta kan hästen dock vara helt symtomfri. Benbitar kan t ex uppkomma till följd av sjukdomssyndromet osteochondros, som är en störning i broskets normala utveckling hos den växande hästen. Detta kan drabba de flesta leder, men är vanligast förekommande i kotleder, hasleder och knäleder, där den sistsnämnda är den som i flera fall än de övriga ger upphov till hälta. Fragmenten sitter då oftast lokaliserade till några typiska ställen i dessa leder. Alla raser kan drabbas, men det är vanligast hos varmblodiga rid- och travhästar. Vilka faktorer som ligger bakom sjukdomens uppkomst är inte helt klarlagt, men det finns en genetisk faktor och sedan samspelar flera bakomliggande riskfaktorer såsom tillväxttakt, nutritionella faktorer samt biomekaniskt trauma.


Andra typer av avlösta benfragment

Det finns även andra typer av avlösta benfragment som inte anses vara kopplade till osteochondrossyndromet utan istället uppkommer på grund av andra utvecklingsrubbningar, alternativt frakturer och dessa kan uppkomma vid alla åldrar till följd av trauma och sitter lokaliserade till andra områden än de typiska osteochondrosfragmenten.


Operation

Ofta väljer man också att operera bort lösa benfragment för att hästen ska kunna säljas eller för att dessa inte ska orsaka problem vid framtida träning, trots att hästen vid undersökningstillfället inte uppvisat några symtom. Det är dock inte alla fragment som kan och bör opereras bort. Operation sker vanligen via artroskopi då benfragmentet avlägsnas tillsammans med eventuell övrig intilliggande skadad vävnad. Prognosen är oftast god, beroende på skadornas omfattning. 

Artikeln är framtagen av Brunmåla Hästklinik

https://www.brunmala.se/