Hästnet förmedlingsinformation

Försäkringsförmedling

Information om den anknutna sidoverksamma försäkringsförmedlaren

1) Kontaktuppgifter

Axel Lagercrantz 
Hästnet Sverige AB 559138-8490 
Bältgatan 1, 114 59 Stockholm 
+46 (0) 121 573 13 
axel@hastnet.se 
http://www.hastnet.se

2) Anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare

Hästnet Sverige AB agerar för If Skadeförsäkring AB (publ.) ”If” vid förmedlingen av försäkringar och är registrerad hos Bolagsverket som anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare till If. Detta kan kontrolleras hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, telefon 0771-670 670, bolagsverket@bolagsverket.se, www.bolagsverket.se.

If kan lämna information till dig som kund och andra om en anställd hos Hästnet Sverige AB har rätt att förmedla försäkringar och om det finns några begränsningar i registreringen. Hästnet Sverige AB tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

3) Information om försäkringsgivaren

If Skadeförsäkring AB (publ.), org nr 516401-8102, telefon 0771-655 655 är försäkringsgivare. Försäkringsgivaren är registrerad hos Bolagsverket och står under svenska Finansinspektionens tillsyn. Försäkringsgivaren har erforderlig ansvarsförsäkring och ansvarar för förmögenhetsskada, i enlighet med 4 kap. 16 § lagen om försäkringsdistribution, som kan drabba dig som kund, försäkringsgivare eller annan på grund av att försäkringsförmedlaren i sin verksamhet åsidosätter sin skyldighet att tillämpa god försäkringsdistributionssed.

4) Tillsyn

Hästnet Sverige AB står under Finansinspektionens tillsyn. Adress: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-408 980 00, finansinspektionen@fi.se, www.fi.se.

Hästnet Sverige AB står även under Konsumentverkets tillsyn vad avser marknadsföring och reklam. Adress: Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, konsumentverket@konsumentverket.se, www.konsumentverket.se.

Klagomål

Det är viktigt att du som kund är nöjd med vår förmedling av försäkring och vårt bemötande. Har du ett klagomål på förmedlingen av din försäkring ber vi dig kontakta Hästnet Sverige AB på +46 (0) 121 573 13 Axel Lagercrantz, på Hästnet Sverige AB.

5) Om du inte är nöjd med ett beslut i ett försäkringsärende

Ta alltid först kontakt med den hos If som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp.

Ifs Kundombudsman

Är du fortfarande inte nöjd kan du inom 6 månader från försäkringsgivarens beslut i ett skadeärende vända dig till Kundombudsmannen som utan kostnad prövar de flesta klagomål.

6) Innehav

Hästnet Sverige AB har inget kvalificerat innehav i If och If har inget kvalificerat innehav i Hästnet Sverige AB.

7) Ersättning

För förmedlingen av försäkringar har Hästnet Sverige AB rätt till fast och rörlig ersättning från If.

First ad
Second ad
Third ad
Fourth ad