Personuppgiftspolicy för Hästnet

§1 Allmänt

Att skydda våra användares personuppgifter är av största vikt för Hästnet. Hästnet är beroende av våra användares förtroende och tar därför ansvar för att skydda våra användares integritet. Genom att använda Tjänsterna delar användarna med sig av personuppgifter som krävs för att Hästnet ska kunna leverera Tjänsterna på ett tillförlitligt sätt. Exempel på sådana uppgifter som Hästnet tar del av när våra användare registrerar ett användarkonto är namn, adress, telefonnummer och e-mail. Uppgifterna kompletteras även med information från tredje parter såsom IP-adresser samt även data relaterat till beteende som användarna visar upp på Webbsidan.


Denna Personuppgiftspolicy är en del av våra Användarvillkor och tillämpas på alla Tjänster som Hästnet levererar. Genom att använda Tjänsterna samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna Personuppgiftspolicy. Om du inte kan godta vår personuppgiftshantering eller våra andra villkor ber vi dig avstå från annonsering och att i övrigt använda Tjänsterna.


Nedan beskriver vi närmare vilken typ av uppgifter vi samlar in, vilket syfte vi har med sådan insamling, vem vi eventuellt delar med oss av datan till och vilka åtgärder du kan vidta för att ta del av eller radera sådana uppgifter.
§2 Vilken information samlar vi in och behandlar?

Hästnet samlar i huvudsak in tre olika typer av information om våra användare, nämligen a) när användaren registrerar sig som användare, b) genom användarens beteende på Hästnet och c) från tredje parter. Nedan är processen kring insamling av data beskriven för de tre respektive typerna av insamling.a) Registrering som användare

När ett konto hos Hästnet skapas eller när ett konto ändras så behövs personuppgifter för att upprätta kontot. Denna typ av information delges Hästnet genom ett medvetet val av användaren, det vill säga att användaren själv skriver in uppgifterna, såsom att fylla i ett formulär, genom att anmäla en misstänkt annons eller genom att i övrigt kommunicera på Hästnet.


För att minska risken för bedragare kan Hästnet eventuellt använda sig av tredjepartslösningar för att verifiera användare. Detta innefattar registrering via Facebook, Google inloggning, Bank-ID, samt e-mail och SMS-bekräftelser. Vid utnyttjande av sådana lösningar godkänner användaren att dela med sig av personuppgiftsdata till tredjepartsleverantören. Hästnet ansvarar inte för personuppgifter som hanteras av tredjepartslösningar och det är användarens ansvar att säga upp godkännandet av att sådana tredjepartslösningar får ta del av användarens personuppgifter.b) Data som samlas in genom att använda Tjänsterna

Genom att använda Tjänsterna, delar användaren med sig av data som sparas av Hästnet i en databas. Detta sker för att Hästnet ska veta vem användarna är och för att kunna leverera Tjänsterna. Genom olika verktyg sparar Hästnet information om användarens operativsystem, IP-adress, cookies och annan teknisk information. Denna information behandlas vanligtvis i aggregerad form för att undersöka de vanligaste teknikerna för att använda Hästnet.


Hästnet sparar även information om användarens beteende på Hästnet, exempelvis hur ofta användaren besöker Hästnet och vilka sidor som användaren besöker. När användaren lägger in en annons, skapar ett bevakat sök, svarar på en annons eller utför andra aktiviteter inom ramen för Tjänsterna lämnar du uppgifter om dig själv såsom namn, ålder, telefonnummer och e-postadress, men även innehåll i meddelanden och annonser. När du använder Tjänsterna registrerar vi information om din användning.


Om du har accepterat platstjänster kommer vi att löpande samla in uppgifter om din geografiska position. Uppgifterna används för att kunna ge dig platsanpassad information och marknadsföring. Om du inte längre vill att vi ska kunna samla in detaljerade uppgifter om din geografiska position kan du när som helst slå av platstjänster.


Hästnet använder sig av Google Analytics vilket i sin tur också använder sig av cookies. Användaren kan själv välja att inte dela med sig av data genererad av cookies på Hästnet (inkl. IP-adress) och av vidare behandling av sådan data. Detta görs genom att användaren laddar ner och installerar en plug-in kopplad till användarens webbläsare. Mer information om Google Analytics och hur du går till väga för att stänga av användandet av cookies finner du här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutc) Information från andra källor

Vi kan från tid till annan även få ta del av information från andra källor, vanligtvis våra partners, mätverktyg och andra trejdepartsleverantörer. Exempel på sådan information är om användaren registrerar sitt konto genom att koppla sitt Facebook-konto vilket ger Hästnet tillgång till e-mailadress, namn och bild.
§3 Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifter?

För att fullgöra vår kundrelation och för att leverera Tjänsterna använder Hästnet användarnas personuppgifter. Detta görs för att användarna på ett tryggt och säkert sätt ska kunna kommunicera med varandra. Vi använder oss även av Google Places API för att kunna visa annonser i närheten av användaren. Ytterligare ett exempel är att vi vill underlätta inloggnings- och registreringsprocessen och sparar därför data för att höja användarvänligheten.


Sammanfattningsvis behandlar vi och delar med oss av dina personuppgifter till andra bolag och myndigheter i följande huvudsakliga syften:


Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser

Tillhandahålla och administrera din tillgång till Tjänsterna

Besvara kundserviceärenden och utföra felrättning

Förbättra din användarupplevelse

Ge dig annonser, erbjudanden och rekommendationer som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig

Skicka dig information och direktmarknadsföring via e-post eller via andra medier

Förebygga, begränsa och utreda missbruk av Tjänsterna


§4 Vilka personuppgifter överför vi?

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna Personuppgiftspolicy om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi först har fått ditt samtycke. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av Tjänsterna kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter. Vi kan också, efter en intresseavvägning, välja att lämna ut information till andra om det är nödvändigt för att förhindra brott, eller om informationen är nödvändig för att klargöra specifika tvister om annonsobjekt.


I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att de exempelvis ska kunna anpassa erbjudanden och marknadsföring efter våra användare. Detta sker exempelvis om du väljer att utnyttja sådana tjänster som erbjuds av våra samarbetspartners eller när du väljer att annonsera i sådana kategorier där vi tillsammans med samarbetspartners tillhandahåller kringtjänster, exempelvis försäkring och finansiering.
§5 Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt och maximalt i fem år för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras kontinuerligt när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.
§6 Rättelse, blockering och radering

Genom att maila till Hästnet på support@hastnet.se med rubriken ”Begäran att ta del av personuppgifter” och ange de uppgifter du använt vid registrering, kan du kostnadsfritt och utan anledning, i ett så kallat registerutdrag få veta vilka uppgifter Hästnet har registrerat om dig och hur dessa används.


Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag. Vill en användare radera sitt konto och tillhörande personuppgifter kan användaren skriva till Hästnet Sverige AB, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm. Det kan ta upp till 8 veckor att behandla en förfrågan om att radera sitt konto.


Information som lämnats till Hästnet i samband med annonsering kommer oavsett vad som anges ovan att sparas i upp till fem år i syfte att begränsa missbruk av våra tjänster, förhindra brottslig aktivitet och klarlägga tvister om annonsobjekt, till exempel om parterna är oeniga om vad som angavs i annonsen.§7 Cookies och liknande teknik

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Vi använder exempelvis cookies (kakor) för att du inte ska behöva logga in varje gång du besöker vår webbplats. För att uppnå bästa möjliga funktionalitet samlar vi in olika typer av information om våra användare. Vi använder oss av cookies, pixeltaggar och andra tekniker för att förstå dig som användare och för att analysera data om användarna. Exempel på sådan information är de sidor som besökts, tid på dygnet besök gjordes och vilken typ av webbläsare som används. Vi använder också olika former av teknik för att känna igen dig som användare och för att analysera data om våra användare. Tekniken används då den är nödvändig för att tjänsten ska fungera, för att göra det lättare för dig att använda tjänsten, och för att vi ska kunna genomföra analyser som gör det möjligt för oss att ytterligare utveckla våra tjänster i linje med användarnas behov.
§8 Sociala plug-ins

När du använder Tjänsterna kan du från tid till annan erbjudas att dela information från Tjänsterna på sociala medier, som t.ex. Facebook och Instagram, via en social plug-in (exempelvis genom att tipsa en annan användare om en annons via sociala medier). Om du väljer att dela information via en social plug-in kommer din webbläsare att överföra data till det sociala mediet. Vi uppmanar dig att hålla dig informerad om syftet med, och omfattningen av, insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins. Du kan blockera sociala plug-ins i inställningarna för din webbläsare.
§9 Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kommer att regelbundet uppdatera denna personuppgiftspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter.


Version: 25 Maj 2018

First ad
Second ad
Third ad
Fourth ad